برخی سران مطبوعات رژیم پهلوی 
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است.